Page 22

Arsredovisning_2016_web

Utveckling av verksamhet, ställning och resultat (moderbolaget) Mässfastigheter i Stockholm AB är fastighetsägare och tom-trättsinnehavare för de byggnader i Älvsjö i södra Stockholm där koncernens bolag bedriver mäss-, kongress- och företagsevent-verksamhet. Merparten av bolagets intäkter avser hyresintäkter från dotterbolaget Stockholmsmässan AB. Mässfastigheter i Stockholm AB äger och erhåller även hyresintäkter från hotell Scandic Talk, som ligger i direkt anslutning till utställningsloka-lerna och som drivs av extern part, och från Mässrestauranger AB, som är restauratör i anläggningen. Bolaget investerar i byggnaderna så att dotterbolagen ska kunna erbjuda attraktiva och ändamålsenliga lokaler till sina kunder. Inga investeringar i byggnader och mark har gjorts under året (1,3) och i maskiner och inventarier har investeringar gjorts med 7,3 Mkr (4,5) inklusive omklassificeringar från pågående nyanläggningar. Vid räkenskapsårets utgång uppgick moderbolagets likvida medel till 9,6 Mkr (1,5). Moderbolaget har en checkräkningskredit med en limit på 165,0 Mkr (165,0), vilken inte utnyttjades vid årsskiftet (57,5). Årets finansnetto i moderbolaget uppgick till -8,3 Mkr (-9,3). Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer (koncernen) Stockholmsmässan är Nordens största mäss- och kongressanläggning och Mässfastigheterkoncernen är därmed exponerad för marknadsmässiga, affärsmässiga och finansiella risker. Alla befattningshavare med ett operativt ansvar är ansvariga för att säkerställa att de risker och osäkerhetsfaktorer som finns för-knippade med verksamheten identifieras, värderas och hanteras. Koncernen har sedvanliga egendoms-, avbrotts- och ansvars-försäkringar. Moderbolagets styrelse ansvarar för att fastställa koncernens finanspolicy som syftar till att ge riktlinjer och regler samt fastslå ansvar för finansverksamheten inom koncernen. 20 | STOCKHOLMSMÄSSAN 2016 Marknadsrisk Svängningar i den internationella och den nationella konjunkturen påverkar antal utställare och besökare på både fackmässor och publika mässor. Även omfattningen av kongresser och företagsevent påverkas av det konjunkturläge som koncernens kunder verkar i. Nya mäss- och kongressanläggningar färdigställs och även lokaler såsom hotell och idrottsarenor, som primärt inte byggts för sådan användning, utgör en ökad konkurrens. Affärsrisk Koncernens framgång beror även på medarbetarnas affärs-mässighet i kundrelationer, marknadsföring, försäljning och genomförande av mässor, kongresser samt företagsevent. Mässfastigheterkoncernen har historiskt sett mycket låga kreditförluster vilket är ett resultat av att koncernen har en stor andel förskottsfakturering. Finansiell risk Mässfastigheterkoncernens möjligheter att utvecklas och växa beror på tillgången på kapital. Tillskott av kapital kan ske genom att koncernen själv genererar medel eller genom att ägare och/eller finansiella institutioner är villiga att bidra med dessa. Koncernen har för sin expansion upptagit långfristiga lån och har checkräkningskrediter för den kortsiktiga finansieringen. Svängningar i svensk och internationell konjunktur påverkar de finansiella institutionernas upplåningskostnader som tillsammans med räntemarginaler utgör en ränterisk. För att motverka denna risk arbetar moderbolaget med räntederivat. Valutarisk Koncernen fakturerar nästan uteslutande i svenska kronor och har sina kostnader i samma valuta varför någon betydande valutarisk inte föreligger. Moderbolaget (Mkr) 2016 2015 2014(4) 2013(4) 2012(4) Rörelsens omsättning 104,8 87,7 97,5 79,8 89,8 Rörelseresultat 33,3 16,7 22,3 11,8 14,6 Årets resultat 24,0 7,2 2,5 0,0 1,7 Avkastning på sysselsatt kapital (1) 5,1 % 2,4 % 3,2 % 1,8 % 2,2 % Avkastning på eget kapital (2) 10,0 % 3,0 % 3,5 % neg 0,3 % Andel riskbärande kapital (3) 33,8 % 30,9 % 29,7 % 23,9 % 26,4 % (1) Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital avser balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten del av skatteskuld i obeskattade reserver. (2) Resultat efter finansnetto i procent av genomsnittligt eget kapital inklusive egen kapitalandel av obeskattade reserver. (3) Summan av eget kapital och obeskattade reserver dividerad med balansomslutningen. (4) Från och med 1 januari 2014 tillämpar koncernen BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). Jämförelseåret 2013 har omräknats i enlighet med K3. Omräkning av tidigare år har ej skett. Tidigare tillämpade koncernen Årsredovisningslagen samt allmänna råd, rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden och rekommendationer och uttalanden från FAR. Redovisningsrådets rekommendationer har tidigare tillämpats vid upprättandet av kassaflödesanalys (RR7), vid redovisning av intäkter (RR11) och vid redovisning av materiella anläggningstillgångar (RR12).


Arsredovisning_2016_web
To see the actual publication please follow the link above