Page 30

Arsredovisning_2016_web

Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital (Belopp i Tkr) 28 | STOCKHOLMSMÄSSAN 2016 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Ingående balans per 1 januari 2015 20 000 4 162 101 178 2 473 127 813 Disposition av föregående års resultat 2 473 -2 473 0 Årets resultat 7 177 7 177 Transaktioner med ägare: Utdelning till ägare -6 000 -6 000 Summa transaktioner med aktieägare -6 000 -6 000 Utgående balans per 31 december 2015 20 000 4 162 97 651 7 177 128 990 Aktiekapital 200 000 aktier med kvotvärde 100 kronor. Ingående balans per 1 januari 2016 20 000 4 162 97 651 7 177 128 990 Disposition av föregående års resultat 7 177 -7 177 0 Årets resultat 23 966 23 966 Transaktioner med ägare: Utdelning till ägare -6 000 -6 000 Summa transaktioner med aktieägare -6 000 -6 000 Utgående balans per 31 december 2016 20 000 4 162 98 828 23 966 146 956 Aktiekapital 200 000 aktier med kvotvärde 100 kronor.


Arsredovisning_2016_web
To see the actual publication please follow the link above