Page 31

Arsredovisning_2016_web

STOCKHOLMSMÄSSAN 2016 | 29 Moderbolagets kassaflödesanalys (Belopp i Tkr) Not 2016 2015 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 33 337 16 661 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Årets av- och nedskrivningar samt kostnadsförda investeringar 51 001 52 216 Erhållen ränta 59 3 Erlagd ränta -8 342 -9 271 Betald inkomstskatt -64 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 75 991 59 609 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar 2 808 -1 341 Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar 229 374 Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder 1 940 -8 606 Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder -14 227 13 454 Kassaflöde från den löpande verksamheten 66 741 63 490 Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag - -1 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -5 972 -5 144 Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 972 -5 145 Finansieringsverksamheten Amortering av lån -57 466 -55 370 Minskning(-)/ökning(+) av långfristiga skulder till koncernbolag 10 741 4 073 Utbetald utdelning -6 000 -6 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -52 725 -57 297 Årets kassaflöde 8 044 1 048 Likvida medel vid årets början 1 545 497 Likvida medel vid årets slut 28 9 589 1 545


Arsredovisning_2016_web
To see the actual publication please follow the link above