Page 32

Arsredovisning_2016_web

Noter Not 1 Allmän information Mässfastigheter i Stockholm AB med organisationsnummer 556094- 5627 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm. Bolaget är fastighetsägare och tomträttsinnehavare för de lokaler i Älvsjö i södra Stockholm där dotterbolagen bedriver mäss-, kon-gress- och företagseventverksamhet. Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokfö-ringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Mässfastigheter i Stockholm AB och de bolag över vilka moderbolaget direkt eller indirekt har bestämmande inflytande (dotterbolag). Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett annat bolags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av om ett bestämmande inflytande föreligger, ska hänsyn tas till innehav av finansiella instrument som är potentiellt röstberättigade och som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverte-ras till röstberättigade eget kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till om bolaget genom agent har möjlighet att styra verksamheten. Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då moderbolaget direkt eller indirekt innehar aktier som representerar mer än 50 % av rösterna. Ett dotterbolags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och med den tidpunkt då moderbolaget inte längre har ett bestämmande inflytande över dot-terbolaget. Se avsnitt Rörelseförvärv nedan för redovisning av förvärv och avyttring av dotterbolag. Redovisningsprinciperna för dotterbolag överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper. Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats vid upprättandet av koncernredovisningen. Minoritetsintresse Koncernens resultat och komponenter i eget kapital är hänförligt till moderbolagets ägare och minoritetsintresse. Minoritetsintressen redovisas separat inom eget kapital i koncernbalansräkningen och i direkt anslutning till posten Årets resultat i koncernresultaträkningen. Om koncernmässigt eget kapital avseende dotterbolaget är nega-tivt, redovisas minoritetsintresset i dotterbolaget som en fordran på minoriteten, en negativ post inom eget kapital, endast om minoriteten har en bindande förpliktelse att täcka kapitalunderskottet och har förmåga att fullgöra förpliktelsen. Rörelseförvärv Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Köpeskillingen för rörelseförvärv värderas till verkligt värde vid för-värvstidpunkten, vilket beräknas som summan av de verkliga värdena per förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar, uppkomna eller över-tagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument och utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet. Exempel på utgifter är transaktionskostnader. I köpeskillingen ingår villkorad köpeskilling, förutsatt att det vid förvärvstidpunkten är sannolikt att köpeskillingen kommer att justeras vid en senare tidpunkt och att beloppet kan upp-skattas på ett tillförlitligt sätt. Anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten justeras på balansdagen och när den slutliga köpeskillingen fastställs, dock ej senare än ett år efter förvärvstidpunkten. 30 | STOCKHOLMSMÄSSAN 2016 De identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna redovisas till verkligt värde per förvärvstidpunkten med följande undantag: • pensionsförpliktelser fastställs enligt K3 kapitel 28 Ersättningar till anställda, • uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder fast-ställs enligt K3 kapitel 29 Inkomstskatter, • skulder för aktierelaterade ersättningar fastställs enligt K3 kapitel 26 Aktierelaterade ersättningar, • immateriella tillgångar utan aktiv marknad, samt • ansvarsförbindelser vilka värderas enligt K3 kapitel 21 Avsätt-ningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar. En avsättning som avser utgifter för omstrukturering av den förvär-vade enhetens verksamhet ingår i förvärvsanalysen endast i den utsträckning som den förvärvade enheten redan före förvärvstid-punkten uppfyller villkoren för att få redovisa en avsättning. Värdering av minoritetens andel av tillgångar och skulder vid för-värvstidpunkten Vid förvärv av färre än samtliga andelar av den förvärvade enheten läggs värdet av minoritetens andel till anskaffningsvärdet. Mino-ritetens andel av den förvärvade enhetens tillgångar och skulder, inklusive goodwill eller negativ goodwill, värderas till verkligt värde. Goodwill och negativ goodwill Vid rörelseförvärv där summan av köpeskillingen, verkligt värde på minoritetens andelar och verkligt värde vid förvärvstidpunkten på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde vid förvärvstidpunkten på identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas skillnaden som goodwill i koncernbalansräkningen. Om skillnaden är negativ, ska värdet på identifierbara tillgångar och skulder omprövas. Negativ goodwill som motsvarar förväntade framtida förluster intäktsförs i takt med att förlusterna uppkommer. Negativ goodwill som motsvarar verkligt värde på icke monetära tillgångar upplöses i resul-taträkningen under tillgångarnas kvarvarande vägda genomsnittliga nyttjandeperiod. Den del av negativ goodwill som överstiger de iden-tifierbara icke-monetära tillgångarnas verkliga värde redovisas direkt i resultaträkningen. Se även avsnitt Goodwill nedan. Förändringar i innehavet Förvärv eller avyttring av andelar i bolag som är dotterbolag såväl före som efter förändringen anses vara en transaktion mellan ägare och effekten av transaktionen redovisas direkt i eget kapital. Förvärvas ytterligare andelar i ett bolag som inte är dotterbolag så att bestämmande inflytande uppkommer, anses de ursprungliga ande-larna i koncernredovisningen avyttrade. Den vinst eller förlust som uppkommer, beräknad som skillnaden mellan verkligt värde och kon-cernmässigt redovisat värde, redovisas i koncernresultaträkningen. När moderbolaget förlorar bestämmande inflytande över ett dotter-bolag, anses samtliga andelar avyttrade och den vinst eller förlust som uppstår vid avyttringen redovisas i koncernresultaträkningen. Finns andelar kvar efter avyttringen, redovisas de enligt kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet, kapitel 14 Intresseföretag eller kapitel 15 Joint Venture med det verkliga värdet vid försäljningstidpunkten som anskaffningsvärde. Goodwill Goodwill utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet och koncernens andel av det verkliga värdet på ett förvärvat dotterbolags identifier-bara tillgångar och skulder på förvärvsdagen. Vid förvärvstidpunkten redovisas goodwill till anskaffningsvärde och efter det första redo-visningstillfället värderas den till anskaffningsvärde efter avdrag för


Arsredovisning_2016_web
To see the actual publication please follow the link above