Page 37

Arsredovisning_2016_web

STOCKHOLMSMÄSSAN 2016 | 35 Löner, andra ersättningar m m 2016 2015 Löner och andra ersättningar Soc kostn (varav pensionskostnader) Löner och andra ersättningar Soc kostn (varav pensionskostnader) Moderbolaget -753 -187 -736 -170 (-) (-) Dotterbolag -121 379 -53 162 -109 115 -46 845 Stockholms- mässan AB (-15 021) (-13 480) Totalt i koncernen -122 132 -53 349 -109 851 -47 015 (-15 021) (-13 480) Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelse- ledamöter och anställda 2016 2015 Styrelse och Vd (varav tantiem och dylikt) Övriga anställda (varav tantiem och dylikt) Styrelse och Vd (varav tantiem och dylikt) Övriga anställda (varav tantiem och dylikt) Moderbolaget -753 - -736 - (-) (-) (-) (-) Dotterbolag -2 290 -119 089 -2 266 -106 849 Stockholms- mässan AB (-) (-) (-) (-) Totalt i koncernen -3 043 -119 089 -3 002 -106 849 (-) (-) (-) (-) Pensioner Koncernens kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 11 908 Tkr (10 929). Moderbolaget har inga kostnader för avgifts-bestämda pensionsplaner. Koncernen har inga förmånsbestämda pensionsplaner. Av koncernens pensionskostnader avser 708 Tkr (735) gruppen sty-relse och VD. Koncernen har inga utestående pensionsförpliktelser till dessa. Moderbolaget har inga utestående pensionsförpliktelser till gruppen styrelse och VD. Förmåner till ledande befattningshavare Uppsägningtid vid uppsägning från bolagets sida av verkställande direktören är 24 månader. Verkställande direktörens uppsägningstid är 6 månader. Not 12 Bokslutsdispositioner Moderbolaget 2016 2015 Förändring av överavskrivningar 5 671 3 919 Summa 5 671 3 919 Not 13 Skatt på årets resultat Koncernen Moderbolaget 2016 2015 2016 2015 Aktuell skatt -5 287 -399 -2 368 0 Uppskjuten skatt -4 144 -3 507 -4 391 -4 135 Skatt på årets resultat -9 431 -3 906 -6 759 -4 135 Avstämning årets skattekostnad Koncernen Moderbolaget 2016 2015 2016 2015 Redovisat resultat före skatt 39 599 6 895 30 725 11 312 Skatt beräknad enligt svensk skattesats (22 %) -8 712 -1 517 -6 760 -2 489 Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -578 -545 - - Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 106 142 1 1 Skatteeffekt av outnyttjat underskott från föregående år 2 650 2 310 - - Skatteeffekt av ej redovisad uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag -2 897 -4 050 - -1 400 Skatteeffekt av permanent skillnad som omklassificeras till temporär - -247 - -247 Summa -9 431 -3 907 -6 759 -4 135 Justeringar som redovisats innevarande år avseende tidigare års aktuella skatt - 1 - - Årets redovisade skattekostnad -9 431 -3 906 -6 759 -4 135 Not 14 Varumärken och rättigheter Koncernen Moderbolaget 161231 151231 161231 151231 Ingående anskaffningsvärde 3 995 3 551 - - Inköp - 444 - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 995 3 995 - - Ingående avskrivningar enligt plan -1 357 -388 - - Årets avskrivningar enligt plan -988 -969 - - Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 345 -1 357 - - Utgående planenligt restvärde 1 650 2 638 - - Not 15 Goodwill Koncernen Moderbolaget 161231 151231 161231 151231 Ingående anskaffningsvärden 12 053 12 053 - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 053 12 053 - - Ingående avskrivningar -9 262 -9 262 - - Utgående ackumulerade avskrivningar -9 262 -9 262 - - Ingående nedskrivningar -2 791 -2 791 - - Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 791 -2 791 - - Utgående planenligt restvärde 0 0 - - Noter (forts)


Arsredovisning_2016_web
To see the actual publication please follow the link above